Algemene voorwaarden

Baron Bruidsstyling

Artikel 1 – Definities

Baron Bruidsstyling: Mevrouw Kelly Marleen Baron, tevens handelend onder de naam Kelly Baron BV, gevestigd te (1382JN) Weesp en kantoorhoudende aan het Pampuslaan 159 (www.baronbruidsstyling.nl).

Diensten: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties.

Tarieven: De kosten die zijn verbonden aan de diensten die Baron Bruidsstyling levert zijn terug te vinden op de website van Baron Bruidsstyling.

Opdrachtgever: Iedere persoon die gebruik maakt van de diensten van Baron Bruidsstyling.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Baron Bruidsstyling en de opdrachtgever.

Artikel 2 – Baron Bruidsstyling

Baron Bruidsstyling is een onderneming die onder meer make-up en hairstyling aanbiedt op het gebied van bruidsstyling in brede zin.

Artikel 3 – Garantie

3.1  Baron Bruidsstyling zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2  Baron Bruidsstyling zal bij het verrichten van de dienst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd en de betaling van 30 % “Save The Date” heeft voldaan. De offerte en deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.

4.2  Het niet voldoen aan de verwachting van een opdrachtgever ten aanzien van de door Baron Bruidsstyling uitgevoerde werkzaamheden geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van de Overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

4.3 Baron Bruidsstyling is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Baron Bruidsstyling is uitgegaan van door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 De opdrachtgever is ermee bekend dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de diensten van Baron Bruidsstyling bij Kelly Baron bv berusten.

5.2 Het is de opdrachtgever – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baron Bruidsstyling – niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van intellectueel eigendom, te kopiëren, publiceren, distribueren en/of op enige andere wijze openbaar te maken.

5.3 Gedurende de opdracht is het de opdrachtgever niet toegestaan om (audio)visuele opnamen te vervaardigen.

Artikel 6 – Betaling en annulering

6.1  De betaling van de opdracht dient voorafgaand, doch uiterlijk vier weken voorafgaand aan de opdracht volledig te worden voldaan. Baron Bruidsstyling draagt zorg voor tijdige toezending van een factuur daartoe aan de opdrachtgever.

6.2  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft tot tijdige voldoening van het geld, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op de dienstverlening van Baron Bruidsstyling.

6.3  Bij annulering van een opdracht meer dan 4 weken voor de datum zal het geld terugbetaald worden c.q. niet verschuldigd zijn. Bij annulering van een opdracht tussen 4 weken en 2 weken voor de datum van opdracht zal er 25% van het geld verschuldigd zijn en bij annulering 2 weken en korter voor de datum zal 100% van het geld verschuldigd zijn. Naast het geld dient bij de reservering een Save The Date aanbetaling te worden betaald. De reservering kosten en kosten voor een Proefsessie is nimmer restitueer baar.

6.4  Baron Bruidsstyling behoudt het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1.  Baron Bruidsstyling is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.2.  Baron Bruidsstyling is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

7.3.  Voor erkende schadevergoedingen komt de opdrachtgever alleen in aanmerking voor de schade waartegen Baron Bruidsstyling is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.

7.4.  Baron Bruidsstyling sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Baron Bruidsstyling en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Baron Bruidsstyling kunnen worden toegerekend.

7.5.  Baron Bruidsstyling is niet aansprakelijk voor schade die zij of een ondersteunend visagist/ hairstylist per ongeluk aan de opdrachtgever toebrengt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. De opdrachtgever dient hier foto’s van te maken en binnen 48 uur schriftelijk melding van te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal Baron Bruidsstyling met de opdrachtgever naar een passende oplossing zoeken.

7.6.  Opdrachtgever vrijwaart Baron Bruidsstyling en/ of ondersteunend visagist / hairstylist van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Baron Bruidsstyling of de ondersteunend visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Baron Bruidsstyling .

7.7.  Baron Bruidsstyling is niet aansprakelijk voor een allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten.

7.8.  Baron Bruidsstyling is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van pakketjes met producten.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan; elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Baron Bruidsstyling redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Baron Bruidsstyling en de opdrachtgever zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Indien Baron Bruidsstyling – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Baron Bruidsstyling zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Baron Bruidsstyling niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Reiskostenvergoeding

10.1. Voor alle opdrachten aan huis of op locatie geldt een kilometervergoeding. Overige kosten zoals parkeerkosten komen ook voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn ook volledig voor rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Baron Bruidsstyling.

Artikel 11 – Overmacht Back-up Service & Standby service

11.1.  Baron Bruidsstyling zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor de opdracht na te komen. In geval van overmacht zet Baron Bruidsstyling zich in om vervanging te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Baron Bruidsstyling geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.

11.2.  Baron Bruidsstyling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting, tegenover, naar de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch op grond van, op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.3 In geval door hinder van Baron Bruidsstyling, kunnen er geen kosten verhaald worden.

Artikel 12. Beschadiging en/of diefstal

12.1.  Baron Bruidsstyling heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien, de opdrachtgever producten of materialen beschadigt die eigendom zijn van Baron Bruidsstyling.

12.2.  Van diefstal en buitensporig gedrag wordt te allen tijde bij de politie aangifte gedaan

 

13. Privacy

13.1  Baron Bruidsstyling gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door haar verzamelde data te waarborgen volgens de regels van de AVG.

13.2  Baron Bruidsstyling beschermt de privacy op de volgende manieren:

    • Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.

    • Gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

    • Foto’s en video’s worden alleen gepubliceerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

      van de opdrachtgever. Hiervoor is er een contract aanwezig en dient getekend te moeten worden.

Artikel 14 – Toepasselijkheid

14.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Baron Bruidsstyling en de opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Baron Bruidsstyling verleent ten behoeve van de opdrachtgever.

14.2  Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Baron Bruidsstyling werkzaam zijn en/of door Baron Bruidsstyling zijn ingeschakeld.

14.3  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1  Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 15 januari 2017.

15.2  In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Baron Bruidsstyling en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

15.3  De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Baron Bruidsstyling wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Baron Bruidsstyling die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.